Sree Lakshmi Narasimham

A marvelous masterpiece oil painting - Sree Lakshmi Narasimham by maestro Shri. Vaikom Viswanathan